PERRU_P_LJW_01.jpg
PERRU_P_LJW_02.jpg
PERRU_P_LJW_03.jpg
PERRU_P_LJW_04.jpg
PERRU_P_LJW_07 .jpg
PERRU_P_LJW_05.jpg
PERRU_P_LJW_06.jpg
PERRU_P_GB_LD_01.jpg
PERRU_P_GB_LD_02.jpg
PERRU_P_GB_LD_03.jpg
PERRU_P_GB_LD_4.jpg
PERRU_P_BRIT_MCG_03.jpg
PERRU_P_BRIT_MCG_04.jpg
PERRU_P_BRIT_MCG_01.jpg
diptic_1.jpg
PERRU_P_BRIT_MCG_05.jpg
PERRU_P_BRIT_MCG_06.jpg
diptic_2.jpg
PERRU_P_BRIT_MCG_02.jpg
perru_P_fp1.jpg
2.jpg
3.jpg
4-5.jpg
7.jpg
11.jpg
13-14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
PERRU_P_FP_023.jpg
19.jpg
20.jpg
portfolio_1.jpg
portfolio_2.jpg
4.jpg
Graham6.jpg
Paulina_P_FashionParis_20.jpg
Paulina_P_FashionParis_19.jpg
Jessica_8.jpg
Jessica_1.jpg
Jessica_7.jpg
portfolio_16.jpg
Perru_P_Paris_editorial_3.jpg
_DSC1119_20130607-Edit.jpg
Perru_P_Paris_editorial_4.jpg
Vanessa1 copy.jpg
Vanessa2 copy.jpg
Vanessa3 copy.jpg
Paulina_P_FashionParis_34.jpg
Paulina_P_FashionParis_35.jpg
Paulina_P_FashionParis_33.jpg
Paulina_P_FashionParis_37.jpg
portfolio_17.jpg
Paulina_P_FashionParis_40.jpg
PERRU_P_KARA_1.jpg
PERRU_P_KARA_4.jpg
PERRU_P_KARA_7.jpg
PERRU_P_KARA_6.jpg
Perru_P_05A14441-Edit.jpg
PERRU_P_ERIC_N_02BW_2.jpg
PERRU_P_ERIC_N_03BW.jpg
perru_p_pink2-Edit.jpg
06.jpg
02.jpg
04.jpg
Perru_P_BW_Yensa1.jpg
Perru_P_BW_Yensa3.jpg
Perru_P_BW_Yensa5.jpg
Perru_P_CELEB1.jpg
Perru_Fashion_C2.jpg
Perru_Fashion_C4.jpg
Perrucci_Fashion3-Edit.jpg
Paulina_P_Fashion_Paris_4.jpg
Paulina_P_Fashion_Paris_3.jpg
Paulina_P_Fashion_Paris_2.jpg
Perru_P_PTT270C_09_1.jpg
Perru_P_PTT270C_09_EX2_BW.jpg
Perru_P_PTT270C_09_EX1_color.jpg
Danielle_2BW.jpg
Danielle_1.jpg
Paulina_P_Fashion_Paris_11.jpg
Paulina_P_Fashion_Paris_9.jpg
Perrucci_P_Fashion_Exotic04 copy copy.jpg
Perrucci_P_Fashion_02.jpg
Perru_P_JustinGarza_1.jpg
Perru_P_PTT270C_12_01.jpg
alley3.jpg
Tittle_6.jpg
Tittle_2.jpg
Tittle_5.jpg
Perru_Fashion_Era2_RESIZE.jpg
_DSC7742_20130310.jpg
Paulina_P_FashionParis_27.jpg
Paulina_P_FashionParis_30.jpg
Anton_SS.jpg
Paulina_P_FashionParis_12.jpg
Paulina_P_FashionParis_13.jpg
Paulina_P_FashionParis_42.jpg
PERRU_P_LJW_01.jpg
PERRU_P_LJW_02.jpg
PERRU_P_LJW_03.jpg
PERRU_P_LJW_04.jpg
PERRU_P_LJW_07 .jpg
PERRU_P_LJW_05.jpg
PERRU_P_LJW_06.jpg
PERRU_P_GB_LD_01.jpg
PERRU_P_GB_LD_02.jpg
PERRU_P_GB_LD_03.jpg
PERRU_P_GB_LD_4.jpg
PERRU_P_BRIT_MCG_03.jpg
PERRU_P_BRIT_MCG_04.jpg
PERRU_P_BRIT_MCG_01.jpg
diptic_1.jpg
PERRU_P_BRIT_MCG_05.jpg
PERRU_P_BRIT_MCG_06.jpg
diptic_2.jpg
PERRU_P_BRIT_MCG_02.jpg
perru_P_fp1.jpg
2.jpg
3.jpg
4-5.jpg
7.jpg
11.jpg
13-14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
PERRU_P_FP_023.jpg
19.jpg
20.jpg
portfolio_1.jpg
portfolio_2.jpg
4.jpg
Graham6.jpg
Paulina_P_FashionParis_20.jpg
Paulina_P_FashionParis_19.jpg
Jessica_8.jpg
Jessica_1.jpg
Jessica_7.jpg
portfolio_16.jpg
Perru_P_Paris_editorial_3.jpg
_DSC1119_20130607-Edit.jpg
Perru_P_Paris_editorial_4.jpg
Vanessa1 copy.jpg
Vanessa2 copy.jpg
Vanessa3 copy.jpg
Paulina_P_FashionParis_34.jpg
Paulina_P_FashionParis_35.jpg
Paulina_P_FashionParis_33.jpg
Paulina_P_FashionParis_37.jpg
portfolio_17.jpg
Paulina_P_FashionParis_40.jpg
PERRU_P_KARA_1.jpg
PERRU_P_KARA_4.jpg
PERRU_P_KARA_7.jpg
PERRU_P_KARA_6.jpg
Perru_P_05A14441-Edit.jpg
PERRU_P_ERIC_N_02BW_2.jpg
PERRU_P_ERIC_N_03BW.jpg
perru_p_pink2-Edit.jpg
06.jpg
02.jpg
04.jpg
Perru_P_BW_Yensa1.jpg
Perru_P_BW_Yensa3.jpg
Perru_P_BW_Yensa5.jpg
Perru_P_CELEB1.jpg
Perru_Fashion_C2.jpg
Perru_Fashion_C4.jpg
Perrucci_Fashion3-Edit.jpg
Paulina_P_Fashion_Paris_4.jpg
Paulina_P_Fashion_Paris_3.jpg
Paulina_P_Fashion_Paris_2.jpg
Perru_P_PTT270C_09_1.jpg
Perru_P_PTT270C_09_EX2_BW.jpg
Perru_P_PTT270C_09_EX1_color.jpg
Danielle_2BW.jpg
Danielle_1.jpg
Paulina_P_Fashion_Paris_11.jpg
Paulina_P_Fashion_Paris_9.jpg
Perrucci_P_Fashion_Exotic04 copy copy.jpg
Perrucci_P_Fashion_02.jpg
Perru_P_JustinGarza_1.jpg
Perru_P_PTT270C_12_01.jpg
alley3.jpg
Tittle_6.jpg
Tittle_2.jpg
Tittle_5.jpg
Perru_Fashion_Era2_RESIZE.jpg
_DSC7742_20130310.jpg
Paulina_P_FashionParis_27.jpg
Paulina_P_FashionParis_30.jpg
Anton_SS.jpg
Paulina_P_FashionParis_12.jpg
Paulina_P_FashionParis_13.jpg
Paulina_P_FashionParis_42.jpg
info
prev / next